CFO #Giám đốc tài chính

Khai giảng: 22/06/2018
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 1.500.000 VNĐ
Khai giảng: 22/06/2018
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 1.500.000 VNĐ
Khai giảng: 02/10/2017
Thời lượng: 13 Buổi
Học phí: 1.200.000 VNĐ
Khai giảng: 21/11/2016
Thời lượng: 14 Buổi
Học phí: 1.200.000 VNĐ
Khai giảng: 24/05/2016
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 2.150.000 VNĐ
Khai giảng: 10/05/2016
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 2.150.000 VNĐ
Khai giảng: 30/10/2015
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 2.200.000 VNĐ
Khai giảng: 03/06/2015
Thời lượng: 7 Buổi
Học phí: 900.000 VNĐ
Khai giảng: 22/05/2015
Thời lượng: 4 Buổi
Học phí: 680.000 VNĐ