CHRO #Giám đốc nhân sự

Khai giảng: 23/05/2018
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 1.200.000 VNĐ
Khai giảng: 08/06/2016
Thời lượng: 11 Buổi
Học phí: 1.900.000 VNĐ
Khai giảng: 20/05/2016
Thời lượng: 11 Buổi
Học phí: 1.900.000 VNĐ
Khai giảng: 01/12/2015
Thời lượng: 4 Buổi
Học phí: 1.500.000 VNĐ
Khai giảng: 20/07/2015
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 1.800.000 VNĐ
Khai giảng: 14/07/2015
Thời lượng: 11 Buổi
Học phí: 1.800.000 VNĐ
Khai giảng: 15/05/2015
Thời lượng: 8 Buổi
Học phí: 1.600.000 VNĐ
Khai giảng: 14/05/2015
Thời lượng: 12 Buổi
Học phí: 1.800.000 VNĐ
Khai giảng: 14/07/2014
Thời lượng: 10 Buổi
Học phí: 900.000 VNĐ
Khai giảng: 29/06/2013
Thời lượng: 5 Buổi
Học phí: 0 VNĐ