Lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp

Khai giảng: 15/08/2017
Thời lượng: 5 Buổi
Học phí: 500.000 VNĐ
Khai giảng: 27/07/2017
Thời lượng: 9 Buổi
Học phí: 350.000 VNĐ
Khai giảng: 03/12/2016
Thời lượng: 10 Buổi
Học phí: 600.000 VNĐ
Khai giảng: 02/11/2016
Thời lượng: 14 Buổi
Học phí: 700.000 VNĐ
Khai giảng: 20/07/2016
Thời lượng: 6 Buổi
Học phí: 800.000 VNĐ
Khai giảng: 23/10/2015
Thời lượng: 10 Buổi
Học phí: 1.660.000 VNĐ
Khai giảng: 22/06/2015
Thời lượng: 11 Buổi
Học phí: 1.360.000 VNĐ
Khai giảng: 17/12/2014
Thời lượng: 8 Buổi
Học phí: 0 VNĐ
Khai giảng: 09/09/2013
Thời lượng: 10 Buổi
Học phí: 300.000 VNĐ
Khai giảng: 20/06/2013
Thời lượng: 5 Buổi
Học phí: 300.000 VNĐ