PGS TS. VŨ CÔNG TY

Chức vụ: 
Giảng viên

- Chuyên gia đào tạo & tư vấn về tài chính cho DN

- GV cao cấp, Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp Học Viện Tài Chính