ThS. Đoàn Hữu Cảnh

Chức vụ: 
Giảng viên

ThS. Đoàn Hữu Cảnh

Chuyên gia đào tạo và phân tích tài chính cho doanh nghiệp!