ThS. TRẦN VIỆT DŨNG

Chức vụ: 
Giảng viên

============================================

Thông tin giảng viên

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Marketing – Giám đốc Chương trình Đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp - Khoa QTKD - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội

- Giảng viên Kinh tế - Học viện Hành chính Quốc gia

- Sáng lập viên, Chủ tịch, Giám đốc  GUIDEA Việt Nam

- Sáng lập viên, Thành viên thường trực HĐQT Indochina SIC

- Giám đốc Phát triển kinh doanh Jean Desjoyaux Việt Nam

- Chuyên viên Phân tích Thị trường - Phụ trách Truyền thông Ericsson Vietnam

- Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Công ty Thái Bình Đông Nam (Nhà phân phối FUJI FILM).

(ThS. Trần Việt Dũng)

 

Chuyên môn, trình độ đào tạo

- Chiến lược Doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị Thương hiệu, Quản trị và phát triển Nguồn Nhân lực, Quản trị chất lượng…

- Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng giao tiếp,  Quản lý bán hàng, Kỹ năng đàm phán, Quản lý thời gian, Quản trị xung đột, Văn hóa Tổ chức,  Dịch vụ khách hàng, ...

- Đạo tạo đội ngũ công vụ - công chức trong lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về Kinh tế, Quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tê, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đào tạo giảng viên (Phương pháp đào tạo người lớn).

- Đã giảng dạy các khóa về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh ... do Công ty Vân Nguyên tổ chức.