Ts Trần Quốc Việt

Chức vụ: 
Giảng viên

Ts Trần Quốc Việt

Phó TGĐ Tập đoàn Kinh Đô
TGĐ Kinh đô Miền Bắc