Hoàng Mai Tuyết

Phó Giám đốc - Công ty TNHH Phát triển thế kỷ thương mại và du lịch

Mai Xuân Hồng

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghiệp Hoàng Phát