ThS. Lưu Tiến Dũng

Thạc sĩ Lưu Tiến Dũng

Giới thiệu giảng viên

Chuyên gia đào tạo về bán hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi ThS. Lưu Tiến Dũng