TS. Phạm Hồng Quất

Giới thiệu giảng viên

Cục trưởng cục phát triển thị trường – Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi TS. Phạm Hồng Quất