PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh

Giới thiệu giảng viên

Chuyên gia tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc biệt lĩnh vực chuyên sâu là pháp luật về hợp đồng. Có nhiều công trình nghiên cứu về hợp đồng được công bố trong và ngoài nước như Đề tài luận án tiến sỹ, sách, các bài báo, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp… Bên cạnh kiến thức lý luận, tôi còn tham gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này như tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc làm cộng tác viên cho các văn phòng luật sư…

Các khóa học có sự tham gia giảng dạy bởi PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh