Ông KAWAGUCHI SHINICHIRO

Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu

Đánh giá


    Yêu cầu gửi lịch học