PGS.TS Nguyễn Văn Định

PGS.TS Nguyễn Văn Định có 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán. Ông đã hướng dẫn hàng chục học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh và Ngân hàng – Tài chính tại trường Đại học kinh tế quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác

Năm 1997: Thỉnh giảng tại Đại học Bemidji, Bang Minnesota, Hoa Kỳ

Năm 2004:

 • Thỉnh giảng và nghiên cứu (Fulbrighter) tại Đại học Texas – Austin, Bang Texas, Hoa Kỳ.
 • Thỉnh giảng tại Trường Đại học quốc gia Hà Nội (Khoa Quản trị kinh doanh – HSB, Trung tâm phát triển hệ thống – CSD, Trung tâm Phát triển Công nghệ Giáo dục – ETC), Học viện Tài chính…

Từ năm 2010 – nay: Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với các chuyên đề về: Quản trị tài chính, tài chính dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư ….

Các công trình đã công bố:

 • Giáo trình Tài chính – Tiền tệ, Chủ biên, Trường Đại học Lao động Xã hội, NXB Tài chính, 2007.
 • Sách chuyên khảo Đầu tư Tài chính, Tác giả, NXB Tài chính 2005.
 • Sách chuyên khảo «Một số vấn đề về bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam », Đồng tác giả, NXB Chính trị quốc gia 2003.
 • Giáo trình «Tài chính doanh nghiệp », Đồng tác giả, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Giáo dục 2002.

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 • Giải pháp tăng công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ nhiệm, Cấp bộ, 2008-2009
 • Nghiên cứu tổ chức hệ thống quản lý tài chính kế toán, tài liệu đào tạo và đào tạo cán bộ quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị Thành phố Cần Thơ (hợp đồng tư vấn), Chủ nhiệm, Cấp thành phố, 2005- 2006
 • Nghiên cứu tổ chức hệ thống quản lý tài chính kế toán, tài liệu đào tạo và đào tạo cán bộ quản lý tài chính kế toán cho Ban quản lý Dự án Cải tạo và Nâng cấp Cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp Thành phố Hải Phòng (Hợp đồng tư vấn), 2005.
 • Quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và điều tiết thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ nhiệm chuyên đề, Thuộc đề tài cấp bộ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, 2004-2005.
 • Giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các tổng công ty 90 và Tổng công ty 91 nhằm chuyển sang mô hình công ty mẹ – công ty con, Thư ký, Cấp Bộ, 2003-2004.
 • Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy việc bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong những năm tới, Thành viên, Cap Bộ, 2001-2002.
 • Đổi mới hệ thống quản lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các tổng công ty nhà nước trong quả trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Thư ký, Cấp Bộ, 1999-2000.

Trình độ học vấn

 • Từ năm 1984 – 1989 : Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • Từ năm 1993 – 1995: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Tổng hợp Boise, Idaho, Hoa Kỳ
 • Từ năm 1998 – 2001: Tiến sĩ Lưu thông Tiền tệ – Tín dụng, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội  Yêu cầu gửi lịch học