TS. Phạm Hồng Quất

Tiến sĩ Phạm Hồng Quất là một nhà xúc tiến sinh thái khởi nghiệp nhiệt tình tại Việt Nam và là thành viên của Ban Chấp hành Chương trình Quốc gia hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (Chương trình quốc gia 844).

Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam ở nhiều vị trí khác nhau. Từ năm 2013, ông là Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Thương mại và Doanh nhân Công nghệ Quốc gia – NATEC, một cơ quan chính phủ đứng về thúc đẩy hệ thống đổi mới quốc gia bằng cách thúc đẩy mối quan hệ giữa các trường đại học, học viện và doanh nghiệp. Là thành viên của Ủy ban sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ, Tiến sĩ Quất đã đề xuất những thay đổi đáng kể trong pháp luật quốc gia hiện hành hỗ trợ quyền tự chủ của các trường đại học và viện R&D, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia cho khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ.

Hiện, tiến sĩ Phạm Hồng Quất đang là Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và là Giám đốc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam.