TS. Phạm Hồng Quất

Cục trưởng cục phát triển thị trường – Doanh nghiệp khoa học và công nghệ