Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Để phân tích môi trường ngành kinh doanh, công cụ được các công ty và các nhà kinh doanh sử dụng rộng rãi là mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter. Môi trường ngành là nơi các doanh nghiệp trực tiếp có những mối quan hệ liên kết kinh tế chặt chẽ […]

PEST là gì? Vì sao cần phân tích PEST?

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp cần dự báo đúng được sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có 04 nhân tố tác động đến doanh nghiệp ở cấp độ vĩ mô (được gọi là PEST). PEST là gì? PEST là các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài doanh […]

Tổng quan về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu dài hạn đặt ra trong từng thời kỳ. Nó cũng là tập hợp các quyết định và hiến pháp hành động […]

Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chiến lược kinh doanh

Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ xa xưa. Trong lĩnh vực quân sự, chiến lược được coi như một nghệ thuật chỉ huy nhằm giành thắng lợi của một cuộc chiến tranh. Ngày nay, chiến lược được sử dụng khá phổ biến trong đời sống Kinh tế – Xã hội ở cả phạm […]

Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Mọi doanh nghiệp đều có mục đích và lý do tồn tại của mình và nó thường được thể hiện rõ trong nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược là căn cứ để đưa ra các quyết định chiến lược, tạo ra trọng tâm và […]

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Theo điều 137 Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần có quyền cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Nếu công ty có dưới 11 cổ […]

Huấn luyện sales nên thế nào?

Sales là một đội nhóm có văn hóa riêng, có kỹ năng và lối hành xử khác các bộ phận phòng ban khác. Huấn luyện sales chưa bao giờ là việc dễ dàng nhất là với những người mới lên làm quản lý. Vì vậy, bạn phải nhớ: Tùy tính người mà đào tạo, tùy thái […]