Chuyên gia Phan Sơn

Giảng viên cao cấp về nhân sự

  • Giám đốc Bộ phận tư vấn Quản trị – Học viện Quản trị HRD Academy
  • Nguyên Giám đốc nhân sự – Tập đoàn Tecomen
  • Nguyên Quản lý nhân sự – Tập đoàn Viettel và Vingroup