Thực hiện chiến lược như thế nào?

Sau khi lựa chọn và quyết định chiến lược, doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn xây dựng chiến lược sang giai đoạn thực hiện chiến lược, biến các ý đồ chiến lược trở thành hiện thực. Đây được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình quản trị chiến lược, đòi hỏi tính […]

Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở được gắn với một sản phẩm cụ thể, và các lĩnh vực hoạt động xác định. Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở có nhiều loại khác nhau và thường gắn với chiến lược cạnh tranh trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, và thường […]

Các chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp mà mục tiêu cần đạt được là tăng trưởng và phát triển, chiến lược tăng trưởng nhằm vào việc thực hiện các mục tiêu: tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp. Để tăng trưởng, doanh nghiệp có thể thực hiện bằng nhiều phương án chiến […]

QSPM – Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng

QSPM là ma trận giúp các chiến lược gia quyết định khách quan chiến lược nào trong số các chiến lược có khả năng thay thế là chiến lược hấp dẫn nhất và xứng đáng để doanh nghiệp theo đuổi nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của mình. Tiến trình phát triển ma […]

CPM – Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) là gì? Ma trận hình ảnh cạnh tranh (Competitive Profile Matrix) là một công cụ giúp đưa ra những đánh giá nhằm so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng […]

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Để phân tích môi trường ngành kinh doanh, công cụ được các công ty và các nhà kinh doanh sử dụng rộng rãi là mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter. Môi trường ngành là nơi các doanh nghiệp trực tiếp có những mối quan hệ liên kết kinh tế chặt chẽ […]