Chỉ số Russell 2000 là gì?

Russell 2000 là một chỉ số chứng khoán tại Hoa Kỳ.

Được xây dựng bởi Russell Investments vào năm 1984. Chỉ số này đo lường hiệu suất của 2.000 công ty nhỏ và trung bình tại Hoa Kỳ. Những công ty này thường có vốn hóa thấp hơn so với các công ty lớn được liệt kê trên các chỉ số chứng khoán như S&P 500 hay Dow Jones Industrial Average.

Để được tính vào chỉ số này, các công ty phải có vốn hóa thị trường từ khoảng 30 triệu đô la đến 10 tỷ đô la và được giao dịch trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Các công ty này đại diện cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhưng phần lớn là những công ty tư nhân.

Russell 2000 được tính toán bằng cách lấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của 2.000 công ty thành viên và chia tổng giá trị này cho một hệ số điều chỉnh. Chỉ số này sử dụng phương pháp trọng số bình quân vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có vốn hóa lớn hơn sẽ có trọng số cao hơn trong chỉ số.

Chỉ số Russell 2000 là một công cụ quan trọng để đo lường hiệu suất của các công ty nhỏ và trung bình tại Hoa Kỳ. Việc theo dõi chỉ số này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán của các công ty tư nhân. Chỉ số Russell 2000 cũng được sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm đầu tư phức tạp hơn như quỹ ETF, đồng thời cũng là một chỉ số quan trọng để so sánh với các chỉ số chứng khoán khác như S&P 500 hay Dow Jones Industrial Average.    Yêu cầu gửi lịch học