Tỉ lệ khoảng phòng thủ: Thước đo sự ổn định tài chính của doanh nghiệp

Tỉ lệ khoảng phòng thủ (Defensive Interval Ratio – DIR) là một chỉ số tài chính dùng để đo lường khả năng của một doanh nghiệp trong việc chi trả các khoản chi phí hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải dựa vào nguồn tài trợ ngoại vi. Tỉ lệ này thường được sử dụng để đánh giá tính ổn định tài chính của một doanh nghiệp và khả năng chống chịu các biến động trong kinh doanh.

Công thức tính toán tỉ lệ khoảng phòng thủ

Tỷ lệ khoảng phòng thủ (DIR) được tính bằng cách chia tổng số tiền trong tài khoản tiền mặt và tương đương tiền mặt của doanh nghiệp cho tổng số tiền phải chi trả hàng ngày của hoạt động kinh doanh. Công thức tính toán tỉ lệ DIR như sau:

DIR = (Tiền mặt + Tương đương tiền mặt) / Tổng số tiền phải chi trả hàng ngày

Với tỉ lệ này, một doanh nghiệp có thể xác định được số ngày hoặc tháng mà họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh mà không cần phải tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài.

Ý nghĩa của tỉ lệ khoảng phòng thủ

Tỉ lệ này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tính ổn định tài chính của một doanh nghiệp. Nếu tỉ lệ DIR của doanh nghiệp là cao, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp có đủ tiền mặt để chi trả các khoản chi phí hoạt động hàng ngày trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài. Điều này cho thấy doanh nghiệp có tính ổn định tài chính cao và khả năng chống chịu được các biến động trong kinh doanh.

Nếu tỉ lệ DIR của doanh nghiệp thấp, điều này có nghĩa là doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản chi phí hàng ngày và có thể phải tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài. Điều này cho thấy tính ổn định tài chính của doanh nghiệp không cao và có nguy cơ gặp phải các khó khăn trong kinh doanh.

Ví dụ về cách tính toán tỉ lệ khoảng phòng thủ

Giả sử một doanh nghiệp có tổng số tiền mặt và tương đương tiền mặt là 50.000 đô và tổng số tiền phải chi trả hàng ngày là 10.000 đô . Để tính toán tỉ lệ khoảng phòng thủ, ta áp dụng công thức:

DIR = 50.000 đô / 10.000 đô = 5 ngày.

Với kết quả này, ta có thể hiểu rằng doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động kinh doanh trong vòng 5 ngày mà không cần phải tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài.

Kết luận

Tỉ lệ khoảng phòng thủ giúp đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngoại vi. Tuy nhiên, chỉ số này cũng có nhược điểm là không thể dự đoán được các chi phí bất thường hoặc khó đoán trước. Do đó, nó cần được sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác để đánh giá toàn diện tình hình tài chính của doanh nghiệp.    Yêu cầu gửi lịch học