Trịnh Thị Giang

Chức vụ: 
Học viên

Nick Happy MG
Trịnh Thị Giang
Phụ trách kinh doanh Công viên nước Hồ Tây