PEST là gì? Vì sao cần phân tích PEST?

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp cần dự báo đúng được sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Có 04 nhân tố tác động đến doanh nghiệp ở cấp độ vĩ mô (được gọi là PEST).

PEST là gì?

PEST là các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp ở cấp độ vĩ mô. Nó tác động và tạo ra những cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn cho doanh nghiệp. Các nhân tố của PEST bao gồm:

Politics – Nhân tố chính trị

Nhân tố này bao bao phủ và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nó bao gồm:

 • Các quy định về chống độc quyền.
 • Luật về bảo vệ môi trường.
 • Luật thành lập doanh nghiệp.
 • Luật lao động.
 • Các sắc luật về thuế.
 • Các chế độ đãi ngộ đặc biệt.
 • Các quy định trong lĩnh vực ngoại thương.
 • Các quy định về thuê mướn và khuyến mãi.
 • Mức độ ổn định của Chính phủ.

Economics – Nhân tố kinh tế

Nhân tố môi trường bên ngoài thứ hai tác động đến doanh nghiệp là nhân tố kinh tế. Các nhân tố kinh tế bao gồm:

 • Giai đoạn trong chu kỳ kinh tế.
 • Xu hướng của GNP.
 • Tỷ lệ lạm phát.
 • Lãi suất ngân hàng.
 • Chính sách tiền tệ.
 • Mức độ thất nghiệp.
 • Chính sách tài chính.

Mỗi yếu tố trên có thể là cơ hội hoặc nguy cơ. Thí dụ, trong giai đoạn suy thoái kinh tế, mọi người dân buộc phải cắt giảm mọi khoản chi tiêu thì những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh những mặt hàng xa xỉ, đắt tiền sẽ có nguy cơ không bán được hàng, ngược lại đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng thiết yếu rẻ tiên thì đây là một cơ hội để tăng nhanh bán hàng.

Vì các yếu tố này tương đối rộng nên các doanh nghiệp cần chọn lọc để nhận biến các tác động cụ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp nhất đối với doanh nghiệp.

Social – Nhân tố xã hội

Tất cả các doanh nghiệp cần phân tích rộng rãi các yếu tố xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Khi một hay nhiều yếu tố thay đổi, chúng có thể tác động đến doanh nghiệp như sở thích vui chơi giải trí, chuẩn mực về đạo đức và quan điểm về mức sống, cộng đồng kinh doanh và lao động nữ.

Nhân tố xã hội bao gồm:

 • Quan điểm về mức sống
 • Phong cách sống
 • Lao động nữ
 • Ước vọng về sự nghiệp
 • Tính tích cực tiêu dùng
 • Tỷ lệ tăng dân số

Technology – Nhân tố công nghệ

Ít có ngành công nghiệp và doanh nghiệp nào không phụ thuộc vào công nghệ. Ngày càng nhiều công nghệ tiên tiến ra đời, tạo ra các cơ hội cũng như nguy cơ đối với tất cả các ngành công nghiệp và các
doanh nghiệp.

Khi các giải pháp kỹ thuật mới ra đời nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trên thị trường. Các doanh nghiệp cũng phải nhanh chóng thích nghi. Nếu không, sản phẩm của họ có thể bị công nghệ làm cho lạc hậu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tầm quan trọng của phân tích PEST

Do PEST là nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích PEST nhằm xác định được nhân tố nào ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi tiến hành hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh, các doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với môi trường và khả năng của mình. Việc phân tích PEST giúp cho doanh nghiệp thích ứng và thích nghi trong các hoạt động kinh doanh, giảm thách thức và tăng thời cơ kinh doanh, gia tăng kết quả và hạn chế rủi ro.  Yêu cầu gửi lịch học