GVCC NGUYỄN THỊ CÚC

Chức vụ: 
Giảng viên

36 năm kinh nghiệm trong ngành thuế trong đó 13 năm là phó Tổng Cục Trưởng –Tổng Cục Thuế  

Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam