Làm thế nào để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

Tài chính là não bộ của mỗi doanh nghiệp. Nhìn từ góc độ tài chính, hoạt động của doanh nghiệp chính là quá trình huy động, phân phối và sử dụng các dòng tiền trong doanh nghiệp. Do đó, việc đánh giá tình hình tài chính phải được diễn ra thường xuyên, liên tục và đảm bảo có phương pháp đánh giá chính xác.

Tại sao phải đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp?

Xét về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng, vận động của các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Xét về bản chất, tài chính doanh nghiệp gắn liền với các quan hệ kinh tế dưới hình thức nảy sinh lợi ích giữa doanh nghiệp với các bên có liên quan.

Mô hình hoạt động tài chính trong doanh nghiệp
Mô hình hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

Do vậy, để việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp hiệu quả. Các nhà quản trị tài chính phải luôn đánh giá được đúng đắn thực lực, những thuận lợi, khó khăn về tài chính của đơn vị nhằm đưa ra những chiến lược, sách lược phù hợp, kịp thời và hiệu quả.

Cơ sở đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

Để đánh giá tình hình tài chính, doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp là những thông tin cực kỳ quan trọng. Chúng tổng hợp một khối lượng thông tin khá lớn và trình bày theo một mẫu biểu thống nhất và những nguyên tắc nhất định. Báo cáo tài chính cung cấp cho người sử dụng nhận thức đúng sức mạnh về tài chính, khả năng thanh toán, mức độ rủi ro, doanh lợi đạt được của những hoạt động trong kỳ báo cáo. Trên cơ sở đó, giám đốc tài chính sẽ đưa ra những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy công ty phát triển, hoặc có các quyết định đúng đắn về đầu tư, cho vay về mua bán hàng hoá…

Những thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính trước hết được phục vụ cho những người có quyền lợi trực tiếp (người góp vốn, người cho vay, đối tác đầu tư, khách hàng, cán bộ công nhân viên…), sau đó là những người lãnh đạo điều hành doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc…), và cuối cùng là những người có quyền lợi gián tiếp (thuế vụ, tài chính, thống kê..) 

Do các số liệu trong báo cáo tài chính không thể hiện hết những nội dung mà những người sử dụng chúng đòi hỏi. Ví dụ các nhà đầu tư cần biết: mức sinh lời của tài sản, mức sinh lời của đồng vốn mà họ đã và sẽ đầu tư, cũng như mức độ an toàn (rủi ro) có thể có trong tương lai, mức độ gia tăng về giá trị của các cổ phiếu…Vì vậy, người ta phải dùng kỹ thuật để phân tích thêm các mối quan hệ chủ yếu chưa được đề cập trong báo cáo tài chính, nhằm thoả mãn yêu cầu của những người quan tâm.

Thông tin có giá trị nhất đối với các nhà sử dụng báo cáo tài chính là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bằng cách so sánh, đánh giá và phân tích xu hướng, phân tích báo cáo tài chính nhằm đạt được các mục đích chủ yếu sau đây: 

Một, cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho cổ đông, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo công ty để giúp họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai.

Hai, đánh giá đúng thực trạng công ty trong kỳ báo cáo về vốn và tài sản; mức độ, trình độ và hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó để có biện pháp thích hợp trong kỳ kế hoạch.

Ba, cung cấp những thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, chính sách vay nợ, với mục tiêu làm gia tăng lợi nhuận, gia tăng giá trị cổ phiếu, và giữ an toàn cho đồng vốn đầu tư.

Căn cứ vào quyết định 48/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng thông tin trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  • Các tài liệu chi tiết có liên quan

Nội dung và phương pháp đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

Để có thể đánh giá đúng và đầy đủ tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính theo thời gian. Hoặc so sánh các chỉ tiêu tài chính với mục tiêu cần đạt được hàng năm theo 6 nội dung căn bản sau:

Tình hình nguồn vốn

Bảng đánh giá tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp
Bảng đánh giá tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp

Về cơ bản, khi các hệ số này cao và biến động theo hướng ngày càng tăng thì sự phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp trong chính sách huy động vốn càng cao…

Tình hình tài sản

Bảng đánh giá tình hình đầu tư tài sản của doanh nghiệp
Bảng đánh giá tình hình đầu tư tài sản của doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1 phản ánh quy mô tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cho thấy tình hình tăng trưởng hay suy thoái về quy mô vốn của doanh nghiệp. Các hệ số trong bảng cho biết thực trạng và diễn biến cơ cấu đầu tư tài sản của doanh nghiệp mỗi năm

Tình hình tài trợ

Bảng đánh giá hoạt động tài trợ của doanh nghiệp
Bảng đánh giá hoạt động tài trợ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1 và 2 cho biết thực trạng và diễn biến tình huy động nguồn vốn để phục vụ nhu cầu tài trợ cho đầu tư tài sản của doanh nghiệp ổn định, an toàn hay mạo hiểm. Chỉ tiêu 3 và 4 cho biết thực trạng và biến động trong hoạt động tự tài trợ của doanh nghiệp cho nhu cầu đầu tư tài sản bằng nguồn vốn tự có.

Tình hình thanh toán 

Bảng đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Bảng đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Các hệ số càng thấp và biến động giảm chứng tỏ khả năng ứng phó của doanh nghiệp với các nghĩa vụ thanh toán thấp và giảm, đó là nguy cơ của doanh nghiệp nếu ngược lại thì đó là dấu hiệu cải thiện tình hình thanh toán của doanh nghiệp.

Tình hình sử dụng vốn

Bảng đánh giá hiệu suất sử dụng vốn
Bảng đánh giá hiệu suất sử dụng vốn

Các chỉ tiêu số vòng luân chuyển vốn càng lớn, kỳ luân chuyển vốn càng nhỏ và biến động ngày càng tăng chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cao, hứa hẹn tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt, ngược lại hiệu suất sử dụng vốn thấp và xu hướng giảm cho thấy năng lực hoạt động và hiệu quả quản trị vốn bị suy giảm.

Tình hình sinh lời

Bảng đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp
Bảng đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Các hệ số sinh lời càng cao và biến động tăng chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chính sách tài chính đang phát huy hiệu quả cao. Ngược lại, các hệ số sinh lời thấp hoặc âm và biến động ngày càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động và tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang xấu đi…

Đề xuất cho bạn:

8 bình luận

Bình luận bị đóng.